جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن

جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن

جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

جشن دومین سال رهایی دانشپذیر حمید

به نام خالق بی همتا
درروز سه شنبه مورخ 1397/03/01کارگاه جشن باشکوهی به مناسبت دومین سال رهایی دانشپذیر حمیدبه راهنمایی آقای عسگری درشعبه ی والفجربرگزارگردید.


پیام شماره ی هفت دانشنامه ی جامع اعتیادجمعیت طلوع رهایی رستا

فراموش نکنیم :


تصمیم گیری در دوراهی


دوست من درمسیراعتیادسه راهی وجودندارد.فقط دوراه موجوداست :

1-مصرف کردن مواد مخدر

2- مصرف نکردن ورهایی از بنداعتیاد


برای مادانشپذیران چیزی به عنوان یک بارمصرف ومصرف تفننی وجودندارد.صفحه سفیدرهایی مان رابایک بارمصرف سیاه وسیاهتر میکنیم .پس بایدباخودتسویه حساب کرده ومشخص کنیم که درکدام یک از این دومسیر مابقی سرنوشتمان رارقم خواهیم زد.جشن اولین سال رهایی دانشپذیرسعید

به نام خالق بی همتا

درروز سه شنبه مورخ 1397/02/25جشن باشکوهی به مناسبت اولین سال رهایی دانشپذیرسعید به راهنمایی آقای عسگری درشعبه ی والفجربرگزارگردید.نردبان موفقیت

کارگاه تسهیلگری با آموزشگری جناب آقای ایمان غفوری وسرکارخانم آزادرتاریخ 1397/02/20شعبه ی والفجرپنجمبن سال رهایی دانشپذیر ابوالفضل


به نام خالق بی همتا
درروز سه شنبه مورخ 1397/02/18جشن باشکوهی به مناسبت پنجمین سال رهایی دانشپذیرابوالفضل به راهنمایی جناب آقای احسان حبیبی درشعبه ی والفجربرگزارگردید.


پیام شماره ی شش دانشنامه جامع اعتیادجمعیت طلوع رهایی رستا

فراموش نکنیم :جمعیت طلوع رهایی رمز موفقیت دربیرون آمدن یافارغ شدن ازهرمشکلی رادراین سه اصل می داند:

1-دریافت آموزش ودانستنی های لازم

2-شناخت عیب وپذیرش کامل آن

3-اقدام برای شروع تغییرویااصلاح کردن

انتخاب ها

به نام خالق بی همتا

درروز پنج شنبه مورخ 1396/12/17کارگاه آموزشی باموضوع انتخاب هابادبیری خانم حسن پوروآموزشگری آقای همایون سرایی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.


انتخاب ها


شبی زیبا بااعضای شعبه ی والفجر درجشنی مادرانه

دانشپزیران شعبه ی والفجر درروز میلاد بانوی دوعالم حضرت فاطمه ی زهرا(س)از دانشیاران عزیزشان تجلیل کردند.خواست ونیاز

به نام خالق بی همتا

درروز پنج شنبه مورخ 1396/12/10کارگاه آموزشی باموضوع خواست ونیازبادبیری سرکارخانم ایرانی وآموزشگری جناب آقای غفوری درشعبه ی والفجر برگزارگردید.
جشنی باشکوه به مناسبت دومین سال رهایی دانشپذیرایمان

به نام خالق بی همتا

درروز یکشنبه مورخ 1396/12/06جشن باشکوهی به مناسبت دومین سال رهایی دانشپذیرایمان به راهنمایی آقای مصطفی عظیمی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.
مدیریت بحران

به نام خالق بی همتا

درروز پنج شنبه مورخ 1396/12/03کارگاه آموزشی باموضوع مدیریت بحران به دبیری سرکارخانم اسنادوآموزشگری آقای عباس عظیمی درشعبه ی الفجر برگزارگردید.