جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳ ق.ظ

چرا مصرف کننده شدم ؟(1)

من مصرف کننده شدم به دلیل ....


Image result for ‫چرا معتاد شدم‬‎


دراین صفحه از وبلاگ می خواهیم یک فضای تعاملی داشته باشیم .گفت وگو وبه اشتراک گذاری تجاربمان ...


دیگه خسته شده بودم نمیتونستم یک کاررودرست انجام بدم همه بهم میگفتن دست پاچلفتی دلم میخواست اززیربارمسئولیت هایی که به عهدم بودشونه خالی کنم مبادا درست انجامشون ندم .شایدم می خواستم راحت ترین راه روانتخاب کنم فرارکردن از مشکلات به جای مقابله بااونها.این حس از زمان اوایل زندگی مشترک وورشکستگی مغازه ی سوپرمارکتم درمن بیشتر شده بود. دلم می خواست به همه ثابت کنم من اون کسی که شما فکر میکنید نیستم .شایدم می خواستم به خودم ثابت کنم اما راه اشتباهی رودرپیش گرفتم راهی به جز تلاش برای ساختن دوباره ی زندگی .ی روز توی انبار سرکارم یکی از همکارام شیشه روبهم معرفی کرد قبلا باتریاک ومواددیگه آشناشده بودم وهرگز اونهارومصرف نکرده بودم اما نمیدونم چرافکرمیکردم شیشه بابقیه ی موادا فرق میکنه اعتیاد نداره .اونجا بود که ی تصمیم اشتباه گرفتم امتحان کردن این ماده مخدر.وقتی برای اولین بارشیشه مصرف کردم باورتون نمیشه اعتمادبه نفس و راندمان کاریم بالارفت .اگه هرروز دوتافاکتورحاضرمیکردم حالاپنج تافاکتورحاضرکرده بودم ی چیزی عوض شده بوداز اون روز موردتوجه صاحب کارم قرارگرفتم وپیش خودم گفتم معجزه ی خودت روتوی زندگی پیداکردی....

برای بسیاری ازافرادمصرف کننده همه چیز از اون اولین بارمصرف اون انتخاب اشتباه شروع شد.انجام عملی که شایداولش باپیامدهای خوبی همراه بود ونخستین تصمیم برای انجامش به صورت داوطلبانه واز روی اراده صورت گرفت اما وقتی که مصرف مواد طولانی مدت وگریز ناپذیرشدشخص مصرف کننده دیگر نمیتوانست مصرف موادرابه راحتی کنترل کند.

درست دراین زمان است که خیلی از اطرافیان
،خانواده ،دوست ،پزشک ،کارشناسان این مسئله هزارویک دلیل می آورندکه فردبه خاطر این دلایل به مصرف مواد گرایش پیداکرده است دلایلی از این دست :غرور;ترس;خودپسندی;خودکم بینی;فرار ازخود;مسؤلیت پذیر نبودن;کینه ومیل به انتقام;بیزاری ازخود ودیگران;تشویش ونگرانی همیشگی;بروز احساسات منفی;ناتوانی در برقراری ارتباط;یأس و ناامیدی;نداشتن جسارت و شهامت;تلاش برای ثابت کردن عقاید خود;ماندن درگذشته;ترس ازبیان عقیده;شک و دودلی در همه کارها;نداشتن تحرک ذهنی;کنار نیامدن با حقیقت;گوشه گیری و انزوا;زود رنجی; تنبلی; نداشتن نظم;نداشتن اعتماد بنفس;سرزنش وتحقیر خود;لجبازی;تمایل به داشتن همه چیز بدون تلاش- مسائل جنسی و قضایای اطراف آن.
 عدم اطمینان از آینده ای شاد -فراراز خود -احساس قربانی بودن گریه ها وگفتوگوها ی شدیددرونی وجدل باآنها-میل به انتقام جویی -احساس حقارت -مقصردانستن همه چیزوهمه کس الاخود-شانه خالی کردن از زیربارمسئولیت -انزجاروبیزاری از خود.ودههادلیل دیگر.واقعا چه دلیلی باعث گرایش فرد مصرف کننده به مواد شده است ؟دلایل بالا درست می باشد ؟آیا نباید دلیل اصلی رااز خود فردمصرف کننده پرسید؟ انسان بیماری که حتی بعداز رهایی سالها باید تاوان تصمیم اشتباهش رابپردازد.

تحقیقات نشان می دهدبه طور عمده دلایل گرایش به اعتیاد رامیتوان به سه دسته تقسیم کرد:
1-فردی
2-خانوادگی
3-اجتماعی

که دراین صفحه میخواهیم دلایل فردی رامورد بررسی قراردهیم
از جمله مهمترین  علل فردی گرایش به اعتیادرا می توان به مشکلات روانی-کنجکاوی -ضعف اراده-فراراز زندگی تکراری-شخصیت نابه هنجارفردو... اشاره کرد.

ف) مشکلات روانی:گروهی از افرادکه بعضاضعیف النفس هستندقدرت مقابله بامشکلات وناکامی هاراندارندواعتیادرا راه نجات خودتلقی می کنند.این افرادفکرمیکنندکه بامصرف مواداز گرفتاری های زندگی رهایی می یابند.یک دسته از افرادی که بیشتر درمعرض اعتیادبه موادمخدر قرارمی گیرندافرادافسرده هستند.آن ها به تصور خودشان، توان لذت بردن از دنیا را ندارند، همواره احساس ناتوانی وخستگی می کنند و خود راتهی از هرگونه توان و احساس مطلوب می دانند.

ب) کنجکاوی:عده ای با شرکت در مجالس دوستانه زمانی که می بینیددیگران ازموادمخدراستفاده می کنندحس کنجکاوی

در آن ها تحریک شده، به مصرف مواد گرایش پیدا می کنند.. این امر منجر به مهیا شدن زمینه اعتیاد در فرد میشود.زیرا ممکن است بااولین مرتبه استفاده درفرداحساس مثبتی ایجادگرددوباعث تکرار این عمل شود.دسته ای از افراد نیز برای کنجکاوی و ارزیابی خودشان با تصور اینکه با یکبار مصرف معتاد نمی شودبه مصرف مواد مخدّر تن می دهند.

ج) ضعف اراده:اراده عامل حرکت فرد می باشد. اگر فرد دچار اراده ضعیف بوده و برنامه خاصی برای زندگی خود نداشته باشد، اولا، دچار نوعی سردرگمی و خستگی روحی می شودو ثانیاً، ممکن است در مقابل هر انحرافی پاسخ مثبت دهد.در این صورت، نه تنها شخص نمی تواند مانع انحراف دیگران شود، بلکه خود نیز دچار انحراف می گرد.

د) رهایی از زندگی عادی:یکی از بارزترین عللگرایش به مصرف مواد مخدردرجوامع صنعتی پیشرفته شکستن عادت ناشی از حیات
عادی فردی است که در بستر زمان، صورت تکرار ملال آور به خود می گیرد.

هـ) انگیزه های درمانی:یکی از علل مصرف مواد مخدّر جنبه های درمانی آن است.. حقیقت آن است که در بسیاری از موارد پرداختن وگرایش به مواد مخدّر، در آغاز، جنبه مداوا داشته و سپس در بستر زمان به اعتیاد بدل گردیده است.در این بخش استفاده از مواد مخدّر برای رسیدن به تعادل جسمی است.

و) شخصیت متزلزل:بین شخصیت و اعتیاد رابطه ای متقابل وجود دارد، به نحوی که فرد به علت وضع خاص شخصیتی و نیازها، توانی در برخوردبا مسائل و ناکامی در زندگی، عدم ثبات عاطفی و ملایمات دیگربه اعتیاد روی می آورد. از سوی دیگر، اعتیاد به نوبه خود منجر به از بین رفتن تعادل روانی و هیجانی شخص می شود.. بدین سان، بین اعتیاد و شخصیت فرد دور باطلی ایجاد می شودکه مبارزه با آن مستلزم تغییر شرایط بیرونی و درونی، یعنی ایجاد اراده و روحیه ای قوی و آسیب ناپذیر است.
شناخت شخصیت و ویژگی های رفتاری مصرف کننده به منظور مبارزه با اعتیاد و نیز پیشگیری و درمان آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ادامه دارد...

  اینجا میخواهیم تجربه به اعتیاد کشیده شدن خود یا اطرافیانمون رو بگیم.به نظرم بهترین کسانی که می تونند به این سوال پاسخ بدن خودافراد مصرف کننده هستن .خوشحال میشم اگه با تجربه هاتون همراهیم کنید.ازبهترین داستان درصفحه ی بعد استفاده خواهدشد.

اعضای محترم می تواننددرقسمت ارسال نظر دلیل گرایش خود ویا عزیزانشان به مصرف مواد رابیان کنند.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۴/۱۸
وبلاگ شعبه والفجر

نظرات  (۱۹)

سلام و خداقوت مطالب عالی بودن من یک مورد دیگر هم میگم و اون تایید طلبی مفرط می باشد و عدم مهارت نه گفتن 
پاسخ:
سپاسگزارم
با سلام 
ممنون سپاس مطلب عالی است در بعضی مواقع هم فرد بیش از اندازه خود و رفتارش را باور دارد و وقتی گرفتار مواد شد غرور بیش از حد نمیگذارد که مسولیت عواقب کارش را به گردن بگیرد. 
خدا قوت 
۱۸ تیر ۹۶ ، ۱۲:۲۴ فرزانه سلطانی
سلام ودرود برجمعیت طلوع رهایی رستا وخداقوت به خانم قمری عزیزم  .دلیل گرایش همسرم بیشتر کنجکاوی ورفتارهای ناصحیح خانواده در زمان نوجوانی بوده در زمان سربازی وقتی از خانواده دور شد همنشینی با دوستان ناباب وآگاهی نداشتن از مواد مخدرو از عواقب اعتیاد دچار اعتیاد به مواد مخدر شد وخداروشکر در گروه درمانی طلوع رهایی رستا با آموزش توانست با مواد تسویه حساب کنه ودوسال سه ماه پاک زندگی کند .
با درود به شما . خداقوت
به تعداد افراد مصرف کننده دلیل برای گرایش به مواد وجود دارد . یعنی هر کس می تواند به دلیل خاصی وارد عرصه اعتیاد بشود . ولی چند دلیلی که عموماً به خاطر آن وارد اعتیاد شدند به شرح زیر است :
1 : احساس می شد مصرف مواد می تواند از حال بد جلو گیری کند و انسان در در مواقعی که دارای احساسات منفی ، و نارحتی های عاطفی و روحی ، نارضایتی از وضعیت خود و .... به آرامش دعوت کند.
2 : دسته ای برای رسیدن به اوج هیجان به سمت مصرف روی می آورند ( کنجکاوی در لذت و تجربه یکبار مصرف)
3 : گاهی اوقات برای کم شدن درد های جسمی و تقویت قوای جنسی ، مصرف مواد را تجربه کردند .
4 : بعضی از افراد هم به خاطر باور های غیر عقلانی مانند : به تمرکز رسیدن برای درس خواندن ( در بین داشجویان بیشتر رواج دارد)
و خیلی از دلایل دیگر
بطور کلی دلایل گرایش من به اعتیاد برای قرار گرفتن در گروه همسالان و تنهایی بیش از حد در دوران دانشجویی بود .

البته به این نکته باید اشاره کنم تا فردی دلایل گرایش به مواد را شناسایی نکند نمی تواند به طور صحیح در مسیر درمان قرار بگیرد .
درمان اعتیاد = ریشه یابی
پاسخ:
سپاسگذارم
۱۸ تیر ۹۶ ، ۱۴:۱۸ خراسانیان
سلام وروز همگی بخیر..
دست شما درد نکنه ممنون از بابت این مطالب آموزنده..
عرض سلام وخداقوت دارم خدمت شما سرکار خانم قمری عزیزم
مطلب رو مطالعه کردم وبااشارات  سرکارخانم موسوی وجناب آقای غفوری جامعتر وکاملتر به موضوع وبلاگ امروزمسلط شدم
سپاس از تلاش شمابزرگواران
۱۸ تیر ۹۶ ، ۱۴:۵۸ حسین فراهانی
با سلام
ابتدا از این ایده زیبا و جالب وبلاگ تشکر میکنم.
به نظرم مهمترین دلایل گرایش من افراط در لذت طلبی و تنهایی در دوران دانشجویی و انتخاب اشتباه دوستان و اطرافیانم در این مدت بود.
پاینده باشید
۱۸ تیر ۹۶ ، ۱۵:۴۴ محمدحسین جمع دار
تا یک هفته قبل از اولین مصرف رو هنوز به یاد دارم،  بعد از دوران دبیرستان بود. ضعف در قدرت تشخیص خوب از بد و شروع رابطه با دوستانی که هیچ وقت قبل از آون زمان با همچنین آدم هایی معاشرت نکرده بودم. خوب که بیاد میارم برای راضی کردن من جهت اولین مصرف،  نزدیک به چند ساعت با من حرف زدن تا من راضی بشم. من حتی اسم مواد رو هم نمیشناختم ( شیشه) . روراست انقد سطح اطلاعاتم کم بود که نمیدونستم بهش میگن مواد مخدر.  بالاخره قدرت اصرار دوستام به اراده من غلبه کرد. من بدترین انتخاب رو در زندگیم انجام دادم.  بعضی اوقات خیلی برای خودم متأسفم میشم از اینکه ده سال از زندگیم با اینکه حتی شش سال به پاکی گذشت رو برای همون اولین مصرف مجبور به تاوان دادن کردم.  اما به دور از هر گذشته ایی،  امروز خوشحالم که دوباره در مسیر انسانهای خوب قرار گرفتم و همیشه از خداوند میخوام که دیگه تو هیچ شرایطی من رو با انتخاب ها تنها نزاره.  برگشت به گذشته و مرور خاطرات برای انسانها بعضا سنگینه. اما خوشحالم که امروز نتیجه متفاوتی برام رقم خورده. 
پاسخ:
سپاسگزارم از شما
با عرض سلام و خدا قوت
مطالب از اینکه بصورت تجارب و راحت بیان شده خیلی خوب بود
ممنون از مسئول وبلاگ
باعرض سلام وخداقوت به شماعزیزان،مطالب آموزنده بودبه نظرمن علت گرایش فرزندم به مواداول تنهابودن وگوشه گیری بودبسیارخجالتی بودبعدهابخاطرجرات نداشتن کلمه (نه)راگفتن واطلاعات نداشتن مادرآموزش دادن به فرزندمان،تحت تاثیرافراد مصرف کننده قرارگرفت.
سلام و خدا قوت ب راهنمای عزیزم خانم قمری،مطالب خیلی خوب بود،در برخی افراد دلیل گرایش به مواد میتونه فرار از درد یا یک مریضی باشه،بی خبر ازینکه مواد نه تنها دردی رو کم نمیکنه بلکه هزاران درد رو به جسمو روح و زندگی فرد میندازه و خودش میشه یه درد بزرگتر
بازم ممنون از مطالب خوب و آموزنده تون

۱۸ تیر ۹۶ ، ۱۷:۰۲ هادی چهاردولی
سلام خدا قوت 
بسیار زیبا وکامل بود
باسلام و خدا قوت خدمت مسئول وبلاگ خانم قمری عزیز
مطالب کامل بودن  ممنون 
و به نظرمن دلیل گرایش افرادمصرف کننده لذت طلبی میباشد .
سلام دوستان وخادمین محترم 
خداقوت مطالب عالی بود به نظر بنده قرارگرفتن درشرایط باوجودهمه موارد برروی هرکس برحسب تفکرات اعتیادگونه خودشان تاثیرگداربود
پاسخ:
سپاسگزارم راهنمای عزیزم
۱۸ تیر ۹۶ ، ۲۰:۴۸ مهدی طالبی
سلام و خدا قوت به سرکارخانم قمری علت مصرف من به مواد این بود اول غرور بیش از حد دوم رفیق بازی وسوم اعتمادزیاد ازحدبه خودم که هیچی نمیشه اگه یبار مصرف کنم 
۱۸ تیر ۹۶ ، ۲۲:۴۰ محمد حسنى
سلام وخداقوت خانم قمرى عزیز 
بنده اگر تجربه خودم را بخواهم بگم مهمترین دلیل عدم اگاهى واموزش وبه دلیل دورى از خانواده در سنین نوجوانى ونبود نظارت خانواده به رفتار و اطرافیانم میباشد البته لذت طلبى هم یکى از دلایل میباشد
سلام و خداقوت به شما سرکار خانم قمری ایده جالبی بود و باعث تفکرمان نسبت به گرایش نسبت به اعتیاد شد و ما میتوانیم برای جلوگیری از گرایش فرزندان و خانواده از این مطالب استفاده کنیم ممنون از حسن انتخابتون
باسلام وخداقوت ؛خیلی خیلی عالی بود؛من به نحوه خودم لذت بردم 
علت گرایش من به موادمشکل کمردردبودکه بایه کمردردکوچک ویه بی احتیاطی شروع شدوبه دنبال آن حس کنجکاوی بودکه باموادآشناشدم واسیرش شدم
۱۹ تیر ۹۶ ، ۲۲:۰۷ سعید قریب
با تقدیم احترام
بنظر من دلایل اجتماعی و خانوادگی نقش پررنگتر و تاثیرگذارتری دارد اینها هستند که شخصیت یک انسان را شکل میدهند.ولی متاسفانه کمتر به این مسایل پرداخته شده چون آسانترین راه متهم کردن فرد و انداختن تقصیرها به گردن اوست.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">