جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

دوشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۴۷ ق.ظ

راه های غلبه براعتیاد(۳)

به نام خالق یگانه ومهربان

در روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 کارگاه آموزشی باموضوع رفتاردرمانی عقلانی وهیجانی به دبیری وآموزشگری جناب آقای غفوری در شعبه ی والفجر برگزارشد.
روش رفتاردرمانی عقلانی وهیجانی کاری می کندکه درمواقع ضروری خودمان درمانگرخودمان شویم .


جناب آقای غفوری درابتدای جلسه خلاصه ای از دوجلسه ی گذشته بیان کردند ...اساس کارانسان هابرسه محوراست :۱-افکار۳-احساسات۳-رفتارکه رفتارخودبه دودسته ی گفتاروکردارتقسیم می شود.
افکارمی تواندبرگرفته ازاحساسات ورفتارباشد؛احساسات می تواندبرگرفته از افکارورفتارباشد؛رفتارمی تواندبرگرفته از احساسات وافکارباشد.

راههای غلبه براعتیاد:

۱-پذیرش :رفتار ما شامل گفتار و کردار ما میباشد ، برای شروع هر تغییر و یا درمان باید پذیرش داشته باشیم. پذیرش دونوع است شرطی وغیر شرطی ولازمه ی پذیرش غیرشرطی بودن آن هست .
۲-باغلبه براعتیادبه چه چیزی خواهیدرسید:(می تواندهراعتیادی باشد)اعتیادبه هرچیزی یک روزی آرامش بخش بوده وحالاکه قراراست مصرف نکنم چه چیز باید جایگزین آن شود .درروش رفتاردرمانی عقلانی هیجانی باید یک لیست از چیزهایی که بعدازقطع موادبه دست می آورم راتهیه کنم .
۳-کنترلی مصرف کردن ویاقطع مواد:روش REBTمی گویدباخودت تسویه حساب کن ودردوراهی مصرف کردن ویانکردن تصمیم بگیر.
۴-اعتیادبرای شماچه می کند:اعتیادبه مااعتمادبه نفس ؛خوش اخلاقی
؛بخشندگی و...می داد.اعتیادخیلی وقت هاجلوگیر ی می کرداز افسردگی ؛احساس گناه؛غم و...درواقع پنهان کردن تمام احساسات بد. وقتی این اعتیاداین کاررامی کردبه من حس خوبی دست می داد.یک لیست از کارهایی که اعتیادباشمامی کردتهیه کنید.
 ۵-کنترل احساسات:(مثال سگ های احساسات )چندروش وجودداردکه احساسات مارابرانگیخته می کند:
 
۱ -رویدادهای فعال کننده ی واقعی :این یک امرواقعی است .
۲-رویدادهای فعال کننده ی خیالی :یک مشکل کوچک رابه یک غول بزرگ تبدیل کردن .
۳-رویدادهای فعال کننده ی درونی :یکسری احساسات درونی هست که باعث فعال کنندگی مصرف موادمی شود.
۴-رویدادهای فعال کننده ی نشانه ای

واما ادامه ی مطالب .....کل افکار؛رفتار؛مسئله ی اعتیاد و...به باورهای مابستگی دارد ؛این باورانسان هااست که افکاراحساسات ورفتارشان رامی سازد .
باورها به دودسته تسیم می شوند:
 
۱-معقول ۲-نامعقول
هیچ انسانی نسبت به طرز فکر خودش نمی توانداحساس کندباوری که الان به اودست داده است نامعقول می باشد .
پس انسان هادرابتدا احساس می کنند که باورهایشان معقول هست .مثلا فرد امروز که رهاشده متوجه می شود بسیاری از رفتارهای اودرزمان مصرف برای به دست آوردن موادنامعقول بوده درحالی که آن زمان فکرمی کرده که رفتارمعقولی دارد.باورهای نامعقول به چهاردسته تقسیم می شوند:

۱-توقع انگیز :به هرچیزی که می خواهم برسم می رسم وبه هرچیزی که نمی خواهم برسم نمی رسم برایم مهم نیست دوست دارم این کارراانجام می دهم واگردوست ندارم انجام نمی دهم .
این باوررااز ذهنتان پاک کنید که تمام آدم هایی که شماباآنهارفت وآمدمی کنید آدمهایی باشندمنصف؛مهربان ؛دارای بخشش و...این باوررااز ذهنتان بیرون کنید اصلا امکان پذیرنیست .اگریک روز دوستتان به شماحرفی زد وشماناراحت شدید بدون قید وشرط بپذیریدونگوییدمن از اوتوقع نداشتم ؛باورتان راعوض کنید .یک روزاز مصرف موادتوقع داشتیم که حس وحالمان راخوب کندامادرآخرچیزدیگری شد.کسانی که تابه امروز بامصرف موادبه مشکلی برنخورده ایدتوقع نداشته باشید که تاآخرهمینطورباشد.

۲-افتضاح سازی (ترس):از یک مشکل کوچک یک کوه بسازیم .این باور نامعقول است که من دربرابرمشکلات کم توان هستم .
وقتی به مشکلی برمی خوریم مصرف موادراسرلوحه ی کارخودقرارمی دهیم .مابعضی وقت هامی آییم ترسی رااز بدنمان بیرون بکشیم چیزی رابرای درمانش انتخاب می کنیم و روزی باید دنبال درمان همان راهی که برای درمان دردمان انتخاب کرده ایم بگردیم .مصرف مواددرمانی بودبرای مشکلات امابعدازمدتی بایددنبال درمانی برای مصرف موادبگردیم واین می شود افتضاح سازی .

۳-تحمل کم ناکامی یاکم تحملی:باکوچکترین مشکلی کم تحمل می شویم غمگین می شویم وفکرمی کنیم که شکست خورده ایم .
همیشه دوست داریم برای حل مشکلاتمان راحت ترین کاروراه میانبورراپیداکنیم وسعی نمی کنیم مشکلاتمان راباباورهای منطقی حل کنیم .همیشه دونبال بی راهه بوده ایم .بعضی وقت هابرای اینکه بخواهیم یک راهکارساده پیداکنیم مصرف مواداولین انتخابمان بودبه جای اینکه دربرابرمشکلات خودراتوانمندکنیم به مصرف موادروی آوردیم .

۴-تحقیر:بی ارزش نشان دادن خودمان نسبت به جامعه ؛روزگار؛اتفاقات و...بی ارزش کردن خودمان درمقابل مردم ؛همسایه
؛اعضای خانواده و...
چون اطرافیان من به جایگاهی رسیده اندومن نتوانستم به آن جایگاه دست پیداکنم پس همه چیز برای من تمام شده وبه مصرف موادروی می آوریم .

روی این باورهاخیلی کارکنیم .باورهابرگرفته شده اند از تفکر+احساسات نسبت به هر موضوع خاصی .

درآینده می گوییم که باباور های نامعقول چه بایدکردوباور معقول چیست ؟

ادامه دارد....

حضور جناب اقای احسان حبیبی دبیرکل محترم جمعیت درشعبه ی والفجرحضور جناب آقای عظیمی مسئول شعب جمعیت درشعبه ی والفجرودر آخر تصویری از آلبرت الیس نویسنده ی کتاب رفتاردرمانی عقلانی وهیجانی


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۴/۲۶
وبلاگ شعبه والفجر

نظرات  (۱۴)

۲۶ تیر ۹۶ ، ۱۱:۰۲ محمدحسین جمع دار
کارگاه آموزشی بسیار خوب و پر محتوایی هست این آموزش های رفتار درمانی عقلانی هیجانی.  و چقدر دید و آگاهی انسان رو نسبت به درمان ریشه ایی اعتیاد بالا میبره.  من فکر میکنم این روش میتونه انسان ها رو در رویارویی با اتفاقات پیش بینی نشده،  توانمند کنه و راه حل موثر و جدیدی رو برای حل بهتر مسایل روزانه یاری کنه و در آخر تشکر میکنم که خلاقانه عکس البرت الیس رو استفاده کردین من این شخص رو بسیار دوست دارم. خداوند رحمتش کنه به میلیون ها انسان از سال 1950 تا به الان کمک کرده. 
پاسخ:
خواهش می کنم
با درود و خدا قوت خدمت آقای غفوری عزیز
کارگاه آموزشی غلبه بر اعتیاد دیروز خیلی عالی و جذاب بود 
پر از آموزش و راهکارهای جدید و به روز من به شخصه خودم خیلی استفاده کردم عالی بود
۲۶ تیر ۹۶ ، ۱۴:۰۹ همایون سرایی
سلام
متاسفانه من نتونستم حضور داشته باشم
رفتم مجلس ختم ادر بزرگ اقای اکبر پریزادان
اما با مطالعه انچه در کارگاه توسط جناب اقای غفوری عنوان شده بود 
متوجه شدم مثل همیشه کارگاه پر باری بوده 
از ایشون و همه عزیزان دست اندرکار سپاسگزارم
درود بر همه انسان هایی که خواهان رهایی سالم هستند .
این روش بی شک و تردید یکی از بهترین روش های درمان اعتیاد می باشد . من بی نهایت از گروه تحقیق و پژوهش جمعیت تشکر و قدردانی می کنم بابت تمام ترجمه های این عزیزان که کاری بسار سخت و مهم است . و در آخر از شما نویسنده وبلاگ کمال تشکر و قدردانی را دارم .
خداقوت به همه شما عزیزان
پاسخ:
سپاسگزارم
باسلام وخدا قوت خدمت جناب آقای غفورمحترم کارگاه آموزشی مفیدوپرازانرژی مثبت بودخیلی خیلی ممنونم از اینکه مواردی که درباری مواد مخدردرجامعه ماهستو اینگونه وازه توضیح دادتادرکش برای مابسیار راحت وفهیم باشدبه شخصه بسیاراستفاده کردم ممنونم اززحمات بی دریغ شماامیدوارم خداوند به شما وتمامی مسعولان طلوع رهایی سلامتی  وطول عمرعنایت بفرمایدتادرراه خیر قدم برداریدانشالله. 

۲۶ تیر ۹۶ ، ۱۵:۳۷ عباس عظیمی
با سلام و درود
بسیار سپاسگزار از ارائه آموزشهای جدید و ورود به حیطه های روانشناختی انسانها دغدغه بسیاری از اعضا آموزشهای تکراری بوده که با این خلاقیت که ارائه شد تا حدی رفع شد این گوی و این میدان
احسنت بر خانم قمری با بارگذاری کامل مطالب و فراتر از ان
پاسخ:
سپاسگزارم
سلام و خداقوت عالی بود
۲۶ تیر ۹۶ ، ۱۶:۳۷ جواد گرامی
سلام 
کارگاه خیلی خوب وبامطلب آموزنده ای بود
تشکر میکنم از اقای غفوری

با سلام وتشکر از آقای غفوری بابت کارگاه دیروز خیلی استفاده کردیم وممنون از زحمات افرادی که مطالب را ترجمه کردند خدا قوت به خانواده رستا 
با سلام و عرض ادب ، مطالب خیلی با ارزش و با محتوا بودن بار اموزشی بالا و تاثیر کذار ،ممنون بابت زحماتتون و از سر کار خانم قمری تشکر و قدردانی داریم
۲۶ تیر ۹۶ ، ۲۲:۵۷ محمد حسنى
سلام و درود به همه عزیزان 
کارگاه اموزشى بسیار عالى بود با تشکر از غفورى عزیز 
۲۷ تیر ۹۶ ، ۰۰:۰۲ مهدی طالبی
باسلام وخداقوت کارگاه بسیار آموزنده ومفیدی بود ممنونم از زحمات شمااینشاالله در زندگی ازتمامی راه کارهای مفید شما استفاده مثبت کنیم. ممنونم از آقای غفوری عزیز
با عرض سلام وخدا قوت 
با تشکر از جناب آقای غفوری مطالب را مطالعه کردم خیلی عالی آموزنده  ، مفید‌  و با  محتوا بود ‌
ممنون از مسئول وبلاگ
باسلام،به آقای غفوری بابت برگزاری این کلاسهای مفیدوعالی خداقوت عرض می کنم وهمچنین ازخانم قمری بابت این مطالب کامل تشکرمی کنم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">