جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

دوشنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷ ق.ظ

چگونگی رفتاردرخانواده

به نام خالق یگانه ومهربان

درروز یکشنبه مورخ 1396/05/01کارگاه آموزشی باموضوع چگونگی رفتاردرخانواده بادبیری جناب آقای همدانی وآموزشگری سرکارخانم ممیونددرشعبه ی والفجر برگزارگردید.
چگونگی رفتاردرخانواده یک موضوع بسیاربسیارمهم است که امروزه زیادبه آن بهاداده نمی شود.باپیوندزناشویی بین زن ومرداولین هسته ی یک رابطه ی دوجانبه واجتماعی تشکیل می شودکه درکنارش فرزندان به وجودمی آیندو آنهانیزآینده دارجامعه ونسل های آینده هستند.اگر مابلدنباشیم چگونگی رفتارباهمسروفرزندانمان را آن موقع هست که خانواده دچارچالش ومشکل می شود.

چکارکنیم که رفتارهایمان درخانواده متفاوت باشد.مادراینجاآموزش می بینیم وباافرادبیرون ازاینجافرق می کنیم دراینجاراه درست زندگی کردن رایادمی گیریم .خانواده هایی که اعتیاددارندهمه دچارچالش هستندویک خانواده ی خوب نیستندبه این دلیل که مدیریت خانواده بامادربوده هم مدیریت داخلی وهم مدیریت خارج از خانه دراین میان پدرهم مشغول مصرف وتهیه ی موادخودمی باشد ومدیر خوبی برای خانواده نیست.زمانی که اعتیادبه وجودمی آیدرفتارهادرخانواده متفاوت میشودوفردنمی داندکه چه رفتاری باهمسروفرزندش داشته باشد.خانواده ها به سه دسته تقسیم می شوند:
۱-خانواده ی سنتی:خانواده های قدیمی که درآنهاپدرسالاری یامادرسالاری بوده وهمه تابع یک فردهستنددراین خانواده هافرزندان نقش زیادی نداشتند.
۲-خانواده ی متعادل:خانواده هایی بسیاربسیارخوب دراین خانواده هاپدرومادرتابع یکدیگروفرزندان تابع پدرومادرهستند.هرکس نقشی داردوباهم تصمیم گیری می کنندیک خانواده ی متعادل که همه باهم؛ هم فکرهستندومشورت می گیرند.
۳-خانواده ی امروزی:۵۰درصدخانواده هاراتشکیل می دهند.اعضای خانواده درکنارهم هستندولی جداازهم زندگی می کنندهرکس برای خودش فکرمی کندوتصمیم می گیرد.فضای مجازی هم یک جوردررابطه ی بین اعضامداخله کرده وتمام خلع ها ی موجوددردوستی رابطه بین اعضای راپرکرده است .این خانواده هاآسیب پذیرهستند.

مادرگروه درمانی آمدی ایم خانواده هارابه یک خانواده ی متعادل تبدیل کنیم .تک تک مادرگذشته زندگی ازهم گسیخته ای داشتیم .اماالان باورودبه اینجاوکاربرد۱۳کلیدقبول می کنیم که همسرمان اعتیاددارداما نبایداین مشکل اورامدام دلیل تمام مشکلات درزندگی دانسته وبه اوگوشزد کنیم ؛آن زندگی تمام شده است وگذشته ولی می توانیم زندگی سالمی دریک خانواده وجامعه ی سالم داشته باشم .فکرنکنیم کودکانی که به دنیامی آوریم متعلق به خودمان هستندوهرطورکه بخواهیم آنهاراپرورش می دهیم آنهامتعلق به جامعه ونسل آینده هستندواگر خوب تربیت نشوندهمان بزهکارانی می شوندکه هم به خودوهم به جامعه آسیب می زنند.
الان که واردگروه درمانی شده ویک فردبه عنوان راهنماوبلدراه درکنارماهست دیگرنمی توانیم بگوییم بلدنیستیم .این اصلاخوب نیست که بعداز ورودرفتارهای طرف مقابلمان رامدام نفع کرده وبه اوگوشزد کنیم که تومثلاآموزش دیده ای .اگر قراراست آموزش ببینیم هردوباهم پیش به جلوبرویم .وقتی آمده ایم اینجاداشته های گذشته راکنارگذاشته وسعی کنیم که یادبگیریم تغییرکنیم آن هم دوجانبه وهردوباهم .

همه ی ماانتخاب شده ایم هرکسی درگروه ماندگارنمی شودباید به خودببالیم که راه درست زندگی کردن رادرپیش گرفته ایم .باآموزش های غلط گذشته نخواهیم که در تاریکی زندگی قبلی خودبمانیم ؛بخواهیم که شکوفاشویم وبرای داشتن یک زندگی سالم تغییرکنیم واز زمانی که برای آمدن به اینجامی گذاریم استفاده کنیم .
اگر درگذشته زندگی سالمی نداشته ایم والان درآرامش زندگی می کنیم این رامدیون گروه درمانی هستیم ؛گروه درمانی به مایاد داد از چالش هاسربلندبیرون بیاییم .کشتی شکسته ی زندگی خودرابادرایت وتفکربازسازی کنیم ویک زندگی باآرامش وسالمی رابرای خودمان ؛فرزندانمان وجامعه بسازیم .

(درپایان تشکر می کنیم از سرکارخانم ممیوند بابت آموزشگریشان)

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۵/۰۲
وبلاگ شعبه والفجر

نظرات  (۱۰)

باسلام و خدا قوت خدمت عزیزان شعبه والفجر 
وخانم ممیوندو اقای همدانی 
ممنون از شما خانم قمری عزیز با اینکه در شعبه والفجر حضور ندارم ولیکن میتونم با استفاده از وبلاگ از مطالب بهره ببرم.
خداقوت.
۰۲ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۲۳ ناهید قرداغی
باسلام وخدا قوت خدمت خانم ممیوند وآقای همدانی ممنون از آموزشگری شما مثل همیشه پر محتوا بود واستفاده کردیم
عرض سلام وخداقوت خدمت دبیر وآموزشگر محترم کارگاه آموزشی
سرکارخانم ممیوند بزرگوار؛ازمطالب آموزشیتون نهایت استفاده روکسب کردم
ما دانشیارها به عنوان عضوی ازخانواده اعتیادی که درکارگاههای آموزشی حضور پیدامیکنیم باید باآموزشها همگام باشیم تا درچگونگی رفتار خودمون درمسیر رهایی بازنگری کنیم تاهم خودمون رشدوپویایی داشته باشیم وهم در عملکرد اصولی دانشپذیرمون ودیگرجنبه های رفتاری زندگیمون تاثیرگذارباشیم
خداقوت به سرکار خانم قمری مسئول وبلاگ ودانشنگارشعبه والفجر عرض میکنم 
وسپاس اززحماتشون
پاسخ:
سپاس از حمایت همیشگی شما
باسلام وخدا قوت خدمت شما سرکار خانم قمری عزیز ممنونم از زحمات شما موفق باشی عزیزم
پاسخ:
سپاسگزارم
۰۲ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۴۷ فریبا سلطانی
  سلام وخداقوت 
تشکر وسپاس از خانم قمری عزیز 
  سپاسگزارم از راهنمای عزیزم بابت آموزشگری خوبشان 
سلام وخدا قوت 
سر کار خانم ممیوند کارگاه اموزشى بسیار خوبى بود ممنون بابت مطالب مفیدتون وبه روز
با عرض سلام و خداقوت . 
پاسخ:
ممنون از حمایت شما
۰۲ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۳۹ همایون سرایی
با سلام 
خداقوت بسیار عالی بود
با سلام 

ممنون از سرکار خانم ممیوند عزیز وجناب آقای همدانی بابت آموزشگریشان عالی و ممنون سپاس از سر کار خانم قمری عزیز بابت زحمات وبلاگ تا ما از آموزشها مطلع شویم . عالی بود 
با عرض سلام خدا قوت خدمت عزیزان شعبه ولفجروتمامی زحمت کشان هردوشعبه. آموزشگری بسیار عالی ومفیدی بود بااینکه به علت بیماریم حضورنداشتم اما بامطلع کردن متن زیبای خانم قمری عزیز ازاین دبیری وآموزشگری استفاده مفیدکردم بسیار سپاسگزارم از آقاهمدانی وسرکارخانم ممیوند. ممنونمودعاگوی شماعزیزان

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">