جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۰۱:۴۲ ب.ظ

میدان هیجانی 2

به نام خالق یگانه ومهربان

درروز پنج شنبه مورخ 1396/07/13کارگاه آموزشی باموضوع میدان هیجانی بادبیری وآموزشگری جناب آقای ایمان غفوری معاونت محترم جمعیت طلوع رهایی رستادرشعبه ی والفجر برگزارگردید.برای مشاهده ی میدان هیجانی قسمت اول اینجاکلیک کنید.تعریف هیجان:

هیجان یک واکنش کلی هست که روی افکار٬احساس و رفتارواکنش نشان می دهدواین سه عامل حیاتی انسان راتحت تاثیرخودش قرارمی دهد.مثل کسی که به ورزشگاه برای دیدن فوتبال میرودواین فرد٬فردی مؤدب وآرام است ولی به خاطرقرارگرفتن درکنارافراددیگرکه درحال فریادزدن هستنددفعه ی اول فقط نگاه میکندامادفعات بعداونیزشروع به فریادزدن وتشویق کردن میکند.زیرادرمیدانی که قرارگرفته هیجانات زیادی وجوددارد.این دوگانگی شخصیتی نیست این میدان هیجانی میباشدکه فرددرآن قرارگرفته است ومی طلبد فردهم هیجاناتش عوض شود.

همه ی ماانسانهادرسراسرزندگی خوددراین میدانات هیجانی قرارمیگیریم ورفتارمان عوض میشود.شاید زمانی هم که فردی برای باراول شروع به مصرف موادکرده میدان هیجانی برای اوایجادشده است که در نهایت افکار؛احساس ورفتاراوراتحت تاثیرخودش قرارداده وتصمیم به مصرف مواد گرفته است .هیجان عامل اصلی این امرمی باشد.

هیجانات میتوانند مثبت ومنفی باشندهم درشادی وهم درغم .مادائما از یک میدان هیجانی به میدان هیجانی دیگری می رویم ٬شرایط این میدان هاباهم فرق میکند. میدان های هیجانی مختلف باموج های مختلف که طبق شرایط زندگیمان وشرایط مختلف به آن گرایش پیدامیکنیم وتمام میدان های هیجانی افکارواحساس ما راعوض میکند.مرز ومرکز میدان هیجانی :

اگر میدان هیجانی رابه صورت یک دایره فرض کرده ومرکز آن رامرکز هیجانات درنظربگیریم یک زمان هست که من لب مرز این هیجان قرارگرفته ونسبت به واکنش خودم یامی توانم به مرکزهیجانات نزدیک شده ویااز آن میدان هیجانی خارج ودورشوم .افرادی که به مصرف موادمخدر اعتیادپیداکردندزمانی درمیدان هیجانی مصرف قرارگرفته واردآن شده وخواستند که به مرکزش نزدیک شوند.

عمق میدان هیجانی :

این میدان هیجانی عمق هم دارددرست درمرکز آن٬ یک زمانی فرد درابتدای مصرف هست وزمانی به عمق هشت سال مصرف میرسد ووقتی وارداین میدان هیجانی می شود به خاطرخلع هایی که داردمصرف راانتخاب میکند.مصرف مواددردفعه ی اول یک هیجانی داشته که فردمصرف کرده است واین مصرف یک تجربه به فردداده است ٬حالش راخوب کرده وهمین امردفعه ی دوم شددلیل او برای گرایش به اعتیاد.
دراطراف مامیدان های هیجانی مختلفی وجودداردوهرمیدان هیجانی یک جاذبه ای دارد.زمانی من دریک میدان هیجانی هستم ولی به خاطرقدرت جذب میدان هیجانی دیگری دراطرافم جذب آن شده واز میدان قبلی خارج میشوم .یک هیجان اصلی خودش میتواندمتشکل از هیجانات دیگرباشد مثل هیجان زندگی که شامل هیجاناتی مثل ازدواج٬ فرزندآوری ؛خریدخانه و...هست .
قدرت اختیارفرد:

درست است که افرادقدرت اختیاردارندامایک خلع ویاچیزی آنهارابه سمت این میدان ها میکشاند.قدرت انتخاب درهمین مرزهاهست وفردحق انتخاب داردکه کدام یک از میدان های هیجانی که دراطرافش هست راانتخاب کند.ولی وقتی میدان هیجانی خیلی قوی باشدقدرت تصمیم گیری راازفردمیگیرد.

شاید شمادرابتدامتوجه منفی بودن یک میدان هیجانی نشویدولی وقتی واردآن میشویدوبازخوردهایش رامیگیریدتازه متوجه ی منفی بودنش شوید.مثلادرابتدای مصرف فردفکرش رانمیکرد این مصرف یک روزاورابه تباهی خواهدکشاندودرابتدااین میدان فقط مثبت گونه بود.کنجکاوی هیجانات رافعال میکند.میدان هیجانی میتواندمقطعی هم باشد مثل میداندهیجانی ماه محرم.

بعضی از افرادموج هیجانی مثبت دارندوبعضی هم منفی .بعضی وقتهامابافردی یک تجربه ی میدان هیجانی از گذشته داریم وهروقت اورامیبینیم بنابرآن میدان هیجانی گذشته٬میدان هیجانی  مثبت یامنفی نسبت به اوپیدامیکنیم .بازخوردمن ازیک میدان هیجانی باعث میشودمن به طرف آن بروم یانه.حال زمانی که فردواردمیدان هیجانی مصرف موادشده باشد خانواده بایدچه کاری انجام دهد:

۱-مقایسه نکردن مصرف کننده ی خودبامصرف کننده ی دیگرچون هرفردنسبت به سن ؛نوع مصرف وسن اعتیادش دریک عمق از این میدان هیجانی قرارداردوبادیگری فرق میکند.
۲-تلاش برای اینکه اورابه صورت تدریجی از این عمق ومیدان هیجانی بیرون کشدوکمک به اوبرای بیرون آمدن ازاین میدان هیجانی منفی.

درمان اعتیاد:

درمان اعتیادیعنی خروج کامل از میدان هیجانی مصرف مواد.وقتی صحبت از درمان اعتیادمیشودبایدبه دنبال ریشه یابی وشناخت دلایلی که موجب شده فردواردمیدان هیجانی مصرف موادشودبود.زمانی که هنوزوسوسه ی مصرف مواد هست ومشکل اعتیادهای پنداری فرد حل نشده هنوز درمیدان هیجانی مصرف قرارداردوازآن خارج نشده است باقطع مواددرحال حرکت به سمت خروج از این میدان می باشد.

خروج ازاین میدان فقط باآموزش صورت میگیرد.زمانی هست که فردتلاش میکنداز میدان هیجانی مصرف خارج شوولی چون میدان هیجانی دیگری دراطرافش نیست که اوراجذب کندبازبه مصرف بازمیگرددباوجودمشکلات فراوانی که دراین میدان هیجانی برای اووجوددارد(مثل یک فردکارتن خواب). فایده گروه درمانی این است که بنب انرژی مثل راهنمادر آن وجوددادکه به فردانگیزه وانرژی لازم برای خروج از میدان هیجانی مصرف رامی دهد.

حال چگونه از میدان هیجانی اعتیادمی توان خارج شدوبه درمان رسید ؟در صفحات بعد منتظرادامه ی این مطالب باشید.


ودرآخرجناب آقای غفوری از پیشنویس کتاب جدیدجمعیت طلوع رهایی رستابانام (درمان هوشمندانه) رونمایی کردند.به امیدپیشرفت روزافزون جمعیت طلوع رهایی رستاوجهانی شدنش
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۱۵
وبلاگ شعبه والفجر

نظرات  (۱۰)

۱۵ مهر ۹۶ ، ۱۴:۳۲ فرزانه سلطانی
سلام ودرود برجمعیت طلوع رهایی رستا
جناب آقای غفوری  از آموزشهای بسیار تاثیر گذار سپاسگزاریم
خیلی از شما سپاسگزارم بابت تمام زحماتی که برای رشد و پیشرفت شعبه می کشید.
از زحمات شما بسیار سپاسگزارم

پاسخ:
بنده هم از شماسپاسگزارم بابت آموزشگری عالیتان
باعرض سلام وخداقوت،جناب آقای غفوری از جمع آوری این مطالب آموزنده و اینکه  با آموزشگری زیبایتان، این مطالب را دراختیار ما قرار میدهید بسیار سپاسگزاریم.
درود برشما جناب آقای غفوری بزرگوار
آموزشگریتون عالی بود
ومطالب باقابلییت فهم بهتر
خداقوت وسپاس ازمسئول وبلاگ شعبه والفجر سرکارخانم قمری عزیز
پاسخ:
سپاس
با سلام و خدا قوت خدمت شما عزیزان 
پاسخ:
سپاس
باعرض سلام وخداقوت 
جناب اقای غفوری عزیز 
تشکر وقدردا نی میکنم از آموزشگری بسیار عالی وجذاب شما وموضوعات جالب و مفید میدان هیجانی که شاید تاچندروز ذهن وفکر آدم درگبر این موضوع میشودو دنبال این هیجانات هستیم 
وتشکرویژه دارم ازسرکا رخانم قمری عزیز که زحمت این وبلاگ رامیکشند
پاسخ:
سپاسگزارم راهنمای عزیزم
با سلام 
خدا قوت به همه عزیزان 
جناب آقای غفوری ممنون و سپاس مطالب عالی آموزشگری شما عالیتر مثل همیشه 
سلام و خدا قوت 
از آقای ایمان غفوری کمال تشکر را دارم و خوشحالم که جمعیت با آموزشهای جدید و به روز باعث میشود آموزشهایمان بیشتر شود
با سلام وخدا قوت خیلی از آموزشگری شما استفاده کردیم
با سلام وخدا قوت
جناب اقای غفوری‌ خیلی خیلی ممنون مطالب اموزشی شما خیلی عالی هست
خدا قوت خانم قمری عزیز
پاسخ:
سپاس

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">