جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹ ق.ظ

ارزش وضدارزش

به نام خالق یگانه ومهربان

درروز سه شنبه مورخ 1396/07/18کارگاه آموزشی باموضوع ارزش وضدارزش بادبیری آقای حجت رجبی وآموزشگری سرکارخانم آزاددرشعبه ی والفجر برگزارگردید.تعریف ارزش

بهادادن ورعایت کردن یکسری اصول وخط قرمزهاکه بستگی به فرهنگ ؛آموزش وانتخاب هایی که مااز کودکی آنهاراآموزش دیده ایم وآن رابه صورت یک ارزش برای خودتلقی کرده ایم دارد .
تعریف ضدارزش

بهاندادن ورعایت نکردن اصول وخط قرمز هایی که جامعه ویافرهنگ آنهارابه صورت ارزش تلقی می کنند.

انواع ارزش
۱-ارزش حقیقی:ارزشی که برپایه ی منطق وعلم وآگاهی صورت گیرد.ارزش حقیقی ازذهن انسان سرچشمه میگیردواین ماهستیم که آن رابه صورت علمی ودقیق انتخاب میکنیم .
 ۲-ارزش کاذب:این ارزش اصلا باعلم وآگاهی همراه نیست وازروی جهل ونادانی وخرافات است واز چیزهای غیرمنطقی سرچشمه میگیرد.

تشخیص ارزش های کاذب وحقیقی کاملا یک چیزنسبی است شایدبرای جامعه یک سری چیزهاارزش باشدولی برای من نه وبه آن ارزش به عنوان یک ارزش کاذب نگاه کنم .بستگی به نگرش ؛دیدگاه ودرک مااز آن موضوع دارد.

آیابه ارزش هایی که به آنهامعتقدیم پایبندهم هستیم ؟نه چون سخت هست.آیابرای ماهم که اینجاآمده ایم وآموزش میگیریم سخت است می تواندباشد.اینکه مابخواهیم بینش ونگرشمان رابه سمت وسوی مسیری که درآن قرارگرفته ایم تغییر دهیم وبه سمت اهدافی که درگروه تعریف شده است و می دانیم که آنهاارزش هستندقدم برداریم یاخیر؛اگرخواهان این اهداف هستیم بایدبتوانیم اگرنیستیم باید مسیرمان راجداکنم.

به دست آوردن رهایی سخت است امااگرمن خواهان این هدف باارزش باشم باید به سمتش قدم بردارم .

ارزش وضدارزش چیزی است که من انتخاب میکنم وخواهان آن هستم .اگرفردی درجایگاه بدی قرارداردوآن جایگاه ضدارزش است چه کسی آن راانتخاب کرده است؟ خودش واگرجایگاه خوبی داردوبرایش ارزش قائل می شوندخودش این انتخاب راکرده است .
چیزی که احساس کنم برای من آرامش بخش وارزشمنداست رابایدانجام دهم نه چیزی که عذاب آوراست ومراعذاب میدهد.نسبت به تفکراتمان که ارزش وضدارزش نسبی است آموزش های ماهم غلط می باشد ؛افرادمصرف کننده می دانستندموادمخدربداست وبه آنهاگفته شده بودکه مصرف مواددرنهایت بدبختی می آوردولی اولین بارمصرف چیزدیگری بودوباچیزهایی که گفته شده بودفرق میکردوبرخلاف آموزشهایشان دراولین بارمصرف به فردحس خوبی دست داد.درآموزش هانگفته شده بودکه اولش نوش است وبعدنیش .حتی درتعریف ارزش هاوضدارزش هاهم کامل نیستیم باید خیلی آموزش دیدتاارزش رابه جای ضدارزش جانزنیم.

رسیدن به ارزش سخت است وبرای رسیدن به آن بایدتلاش کرد.درمسیردرمان قوانین وچهارچوب هاواصولی که برای من تایین شده وارزش هستندرابه صورت حقیقی اجراکرده وخواهان رهایی باشم.اگربخواهیم کارهای ضدارزش خودراانجام دهیم به نتیجه نمیرسیم .

بعضی وقت هاکارهای خودراتوجیهه کرده وبرای خودبهانه تراشی میکنیم تاکارضدارزش راارزش تلقی کنیم درصورتی که میتوان انرژی صرف شده برای این کاراصرف انجام کارارزشی کرد .


انسان هادرانجام کارهای ضدارزشی سه دسته هستند:
۱-افرادی که کارهای ضدارزش راانجام می دهندوخیلی لذت میبرند.شایدبتوان باصحبت کردن بااین افرادوانجام خیلی ازکارهای دیگرآنهارابه راه آورده وتغییرنگرش درایشان ایجادکرد؛کمکشان کرد.
۲-افرادی که کارهای ضدارزش راانجام میدهندولی عذاب وجدان میگیرند.
۳-افرادی که کارهای ضدارزش راانجامی دهندواصلا عذاب وجداندنمیگیرندوازاین کارشان ناراحت نمیشوند.ووای به حال این دسته.


چراافرادباوجودآگاهی نسبت به ضدارزش بودن یکسری کارهابازهم آنهاراانجام میدهند؟
۱-به دلیل اینکه انجامش خیلی لذت بخش است.
۲-انجام ندادنشان خیلی سخت می باشدویک ترسی درفردوجودداردبرای انجامدندادنشان.
۳-میدان هیجانی هست که خیلی جذبش بیشتراست.
۴-ضدارزش هاخیلی مشوق وتبلیغ دارندولی ارزش هانه .


مابرای دیگران خیلی راحت می توانیم ارزش بتراشیم اماانجام دادن آنهابرای خودمان خیلی سخت می باشد.

درگروه درمانی به مایادمیدهندکه خودمان مشوق راه درست شویم وگروه به فردیادمیدهدکه چه کارکند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۱۹
وبلاگ شعبه والفجر

نظرات  (۱۱)

سلام و درود خداقوت به همه ی عزیزان
۱۹ مهر ۹۶ ، ۱۰:۵۸ خراسانیان
باسلام و عرض خداقوت به همه عزیزان و خادمین زحمتکش..
امیدوارم همگی در شناخت و پایبندی به ارزشها و کم رنگ ساختن ضد ارزشها در زندگی خود ثابت قدم و پایدار باشیم..
ممنون و تشکر از شما خانم قمری عزیزم.
پاسخ:
سپاس
با درود
کارگاه آموزشی خیلی خوبی بود که من متاسفانه نتونستم حضور داشته باشم ولی زمانی که مطالب رو در وبلاگ مطالعه کردم احساس میکنم کارگاه مفیدی بوده
از مسئول وبلاگ بابت تمام زحماتشون تشکر و قدردانی میکنم
پاسخ:
سپاسگزارم ازلطف شما
با سلام 

خدا قوت سرکار خانم قمری عزیز 
خدا قوت سرکار خانم آزاد آموزشگریتان عالی بوده عزیزم 
پاسخ:
سپاس
۱۹ مهر ۹۶ ، ۱۱:۱۵ عباس عظیمی
با سلام و درود
کارگاه خیلی عالی بود
۱۹ مهر ۹۶ ، ۱۱:۵۳ سعید قریب
سلام و خداقوت خدمت شما
کارگاه بسیار خوبی برگزار شد وبابت موضوعات اموزشی خوب سپاسگزارم
با سلام وخدا قوت خدمت خانم آزاد وآقای رجبی استفاده کردیم
با عرض سلام و ادب 
من هم خیلی خوشحال بودم از اینکه بعد از مدتی آموزشگر شدم از اینکه در رابطه با آموزشگری بنده نطر دادین و نظرتون مثبت بود خیلی خوشحالم و بابت الطافتون از همگی ممنونم 
سر کار خانم قمری ممنون از زحماتتون بابت وبلاگ شعبه والفجر که همیشه و به موقع به روز رسانی میشود ممنون و سپاسگزارم 
پاسخ:
خواهش میکنم .من هم سپاسگزارم از آموزشگری بسیارعالیتان
سلام و خدا قوت به شما 
از خانم آزاد تشکر میکنم خیلی عالی بود استفاده کردیم
با سلام وخداقوت
مطالب را مطالعه کردم خیلی عالی بود سرکار خانم ازاد ممنون
وخدا قوت میگم خدمت خانم قمری عزیز
پاسخ:
سپاس
۲۴ مهر ۹۶ ، ۰۰:۵۷ ب.بایرمی دریانی
با عرض سلام و خداقوت خدمت خانم ازاد و اقای حجت.  ممنون از خانم قمری برای ثبت این لحظات
پاسخ:
سپاس

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">