جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

۶ مطلب با موضوع «پیام های آموزشی» ثبت شده است

فراموش نکنیم :


تصمیم گیری در دوراهی


دوست من درمسیراعتیادسه راهی وجودندارد.فقط دوراه موجوداست :

1-مصرف کردن مواد مخدر

2- مصرف نکردن ورهایی از بنداعتیاد


برای مادانشپذیران چیزی به عنوان یک بارمصرف ومصرف تفننی وجودندارد.صفحه سفیدرهایی مان رابایک بارمصرف سیاه وسیاهتر میکنیم .پس بایدباخودتسویه حساب کرده ومشخص کنیم که درکدام یک از این دومسیر مابقی سرنوشتمان رارقم خواهیم زد.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۴
وبلاگ شعبه والفجر

فراموش نکنیم:خواستن به همراه دانستن می تواندتوانستن وشدن رابرایمان به باربیاورد.


مابعدازتجربه های متعددتلخی که درگذشته داشتیم دانستیم که فقط باخواستن تنهایی ونبودن راهنماوبدون آگاهی وجهت شناسی نه تنهانمی توانیم به سرمنزل مقصودنائل شویم بلکه مقداری ازانرزی ارزشمندانسانی راهم به هدرداده ایم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۶ ، ۱۹:۴۱
وبلاگ شعبه والفجر

  فراموش نکنیم...همیشه درگذشته به دنبال معجزه یا وسیله ای بودم که اسباب خوب شدن حالم رافراهم کنداماهیچگاه به ذهنم خطورنکردکه چراحالم بداست ویاخوب نیست ؟چرا؟


مسکن های کاذب هیچگاه نمی تواننددرمان قطعی رابرایمان به ارمغان دانشته باشددرمان هرچیزی شامل 2قسمت می باشد:یک قسمت گذشته وقسمت دیگر حال.برای درمان شدن می بایست بدانم که چراحالم بداست؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۱۱:۵۸
وبلاگ شعبه والفجر

   فراموش نکنیم...درگاوصندوق زندگی وقلک ذهنمان چیزی رابیندازیم که دربازارفردابتوانیم باآن چیزی راخریداری کنیم.


زندگی وذهن ماهمانندمزرعه ای می باشدکه امروزه هرآنچه راکه درآن بکاریم فرداهمان رابرداشت خواهیم کرد.چه خوب چه بد٬چه زشت چه زیبا٬پس مراقب بذری که اقدام برای کاشتن آن میکنیم باشیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۶ ، ۱۱:۰۵
وبلاگ شعبه والفجر

  فراموش نکنیم ...
بسیاری ازانسان هاهمانندچای کیسه ای می باشندتاآنهادرآب داغ نیفتندمتوجه جوهروجودخویش نمی شوند.

ماهمیشه درنوسانات زندگی وشرایط سخت است که امتحان خودرادربین مردم وخداوندمتعال پس می دهیم ودیگران راازمحاسن ومعایب خودمطلع می سازیم.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۶ ، ۱۷:۵۹
وبلاگ شعبه والفجر

  فراموش نکنیم...
برای پیشگیری اززمین خوردن می بایست قبل از برداشتن قدم ابتدابه جایی دقت کنیم که قراراست پایمان رابگذاریم.

امروز باید آگاه باشیم وبدانیم که قبل ازانجام هرکاری می بایست مشورت لازم وتفکرکافی داشته باشیم تاهمچون گذشته باشکست روبه رونشویم.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۲۸
وبلاگ شعبه والفجر