جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

بنام خالق یگانه و مهربان

شناخت جمعیت طلوع رهایی

جمعیت طلوع رهایی ، گروه خودیاری است که اساس کار آن یاری رساندن به افرادخواهان رهایی و خانواده آنان ، پیشگیری از اعتیاد ، مشاوره و راهنمایی رسیدن به قطع مواد مصرفی ، کسب آموزش و آگاهی برای ادامه مسیر ، پیشگیری از عود مجدد و اشتغال زایی می باشد.

راهنمایان و خادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران و دانشیارانی بوده که خود در گذشته ، تاریکی های اعتیاد را تجربه نموده و با کسب دانستنی های لازم  موفق شده اند که به سمت روشنایی گام برداشته و ادامه مسیر می دهند.

جمعیت طلوع رهایی با ایمان و توکل به قدرت خداوند یگانه راه خود را آغاز نموده و در این راه حس نوعدوستی و خدمت به همنوع را سرلوحه کار خود قرار داده است.