جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۲۲ ق.ظ

راه های غلبه براعتیاد

به نام خالق یگانه ومهربان

برگزاری کارگاه آموزشی باموضوع رفتاردرمانی عقلانی وهیجانی وهمچنین جشنی به مناسبت چهارمین سال تاسیس جمعیت طلوع رهایی درروزشنبه مورخ 1396/04/10

خلاصه ای از کارگاه آموزشی امروز که باآموزشگری جناب آقای غفوری یکی از پیشکسوتان وراهنمایان شعبه ی والفجر برگزارشد :


روانشناسان براین باورندکه کل رفتارهای انسان برسه محورمیچرخد:

۱-احساسات
۲-تفکر
۳-رفتارکه رفتارنیزخودبه دوبخش گفتاروکردارتقسیم مشود
به اعتقادروانشناسان قبل ازهرنگرشی یک نوع احساسی هست یعنی مجموعه ای از رفتاروتفکرمیشوداحساسات.اگراحساس خوب باشد تفکرورفتارخوب هم میسازد اگرتفکرراداشته باشی هم می تواند احساساتت رابسازدوهم می تواندرفتارت رابسازد .فکرخوب وقتی فکرخوب میکنید احساستان هم خوب میشودوسعی میکنیدبرای رسیدن به اهدافتان رفتارخود راهم عوض کنید .به طورکلی تفکرخوب میتوانداحساس ورفتارراتحت تاثیرقراردهدرفتارهم می توانداحساس وتفکر راتحت تاثیرقراردهداحساسات هم میتواندتفکرراتحت تاثیرقراردهد وهم رفتاررا.

راه های غلبه براعتیاد :
۱-پذیرش :
پذیرش بردونوع هست شرطی وغیرشرطی .درمسیردرمان فرد باید بدون هیچ قیدوشرطی ادامه دهد ویکی ازدلایل عدم موفقیت این است که میگوید برای خودش می اید تادرمان شود درصورتی که واقعیت این نیست برای خودش شرطهای زیادی گذاشته است .
۲-بعدازقطع میخواهیم به چه برسیم ؟
درزمان اعتیادمصرف مواددرمان خیلی از مشکلات وپرکننده ی خیلی ازخلع های فردبوده است وبعدازیک مدت همین درمان میشودبزرگترین دردبایدفردبداندبعدازکناررفتن موادمی خواهدبه چه چیزی برسد یک لیست برای خودتان تهیه کنید از چیزهایی که باکناررفتن موادبه دست می آورید.
۳-کنترل احسا
سات:
احساسات خودراسرکوب نکنید بلکه آنهاراکنترل وتربیت کنید بگذارید افرادخودشان باترس هاواحساساتشان روبه روشوندوآنهارابشناسند.
۴-سعی کردن سعی کردن سعی کردن:
باروش رفتاردرمانی کارکنیدخودتان درمانگرخودتان شوید لیستی ازاحساسات منفی خودتهیه کنیدوهمچنین لیستی از چیزهایی که بعدازکناررفتن موادبه دست خواهیدآورید وبعد الویت لستهایتان رامشخص کرده وروی آنهاکارکنید.
۵-عودمجدد:
عودیعنی لغزش وبرگشت یعنی فردی که درگروه است به خاطر نقص درآموزشها وایرادی که درآن وجودداشته برگشت زده واین جزعی ازپرسه ی درمان است وباعودمجددفرق میکندعودمجددیعنی برگشت دوباره.دررفتاردرمانی عقلانی هیجانی می گویندهراتفاقی یک رویدادفعال کننده داردوهرعلتی یک معلولی دارد .درعودمجددچهاررویدادفعال کننده وجوددارد:
۱-رویدادفعال کننده ی واقعی :یک سری رویدادهایی که به صورت واقعی درطی شبانه روز گریبانگیرفردمیشودوباعث میشودرفتارواحساساتش تحت تاثیرقرارگیرندوبه مصرف موادمنجرشود.
۲-رویدادهای فعال کننده ی خیالی :قبل از اینکه اتفاقی بیفتدفرددرخیال خودش آن رویدادرا فعال میکند.
۳-رویدادهای فعال کننده ی نشانه ای :فردیک چیزی از زمان مصرف میبیندوبه یادمصرف می افتد.
۴-رویدادهای فعال کننده ی خیالی درونی:کارهایی که درزمان مصرف انجام میدادیم والان نمیتوانیم انجام دهیم وفکرکردن به این کارهافکرمصرف موادرادرمابه وجودمی آورد.
رویدادهای فعال کننده ی خودراخوب بشناسیم وروی آنهاکارکنیم .ودرادامه جشنی به مناسبت چهارمین سال تاسیس جمعیت طلوع رهایی رستا برگزارشد که از برنامه های این جشن زیبا میتوان به اجرای تاتراشاره کردوآقای گرامی یکی از اعضای شعبه ی والفجرهم دراین تاتر حضورداشتند .
حضور اعضا وپیشکسوتان شعبه ی والفجر دراین جشن زیباوکارگاه آموزشی

حضورسرکارخانم هاشمی مسئول محترم شعبه ی والفجر دراین جشن وکارگاه آموزشیاهدای هدیه ای ازطرف جناب آقای عظیمی مسئول محترم شعب به آقای غفوری بابت تشکراززحمات ایشانموافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۴/۱۱
وبلاگ شعبه والفجر

نظرات  (۱۲)

۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۲:۴۵ عباس عظیمی
با سلام و درود 
تشکر و سپاس⭐⭐⭐⭐⭐
با سلام و خداقوت
کارگاه بسیار پر بار و اموزنده به همراه کلی مطالب جدیدی بود ممنون و سپاس فراوان .
۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۲:۵۰ عباس عظیمی
سلام مجدد
اگر امکان داره رنگ مشکی زمینه سمت راست رو عوض کنید
متشکر
پاسخ:
سلام آقای عظیمی معاونت محترم شعبه ممنون که برای پویایی وبلاگ نظرمیدهید از این بابت خیلی خوشحال هستم امیدوارم تمام اعضای شعبه هم همینطور باشند .
۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۷:۰۵ سعید قریب
با تقدیم احترام
از آقای غفوری و پرسنل اداری بسیار ممنونم که با تحقیق و پژوهش گامهای بلندی در ریشه یابی معضلاتی همچون اعتیاد دارند و تغییرات خوبی در نوع آموزش پدید میاورند.
۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۹:۵۷ همایون سرایی
سلام و عرض ادب 
خدا قوت 
کارگاه اموزشی بسیار پر بار بود و مثل همیشه بهره بردم 
تبریک عرض میکنم چهار سالگی جمعیت طلوع رهایی رستا را
نتیجه ای که از این کارگاه اموزشی گرفتم اینکه قبل از هر چیزی باید به روز باشیم
برای شناخت راه های غلبه بر اعتیاد
رفتار درمانی عقلانی ،هیجانی رو دقیق تر بشناسیم
پذیرش داشته باشیم و بدانیم بعد از رسیدن به قطع مواد میخواهیم به چه چیزی
برسیم احساسات خود را به جای سرکوب کنارل کنیم بارفتار شایسته درمانگر خود
باشیم از احساسات منفی دوری کرده احساسات خودرابشناسیم
ومهمترازهمه اینکه به این درک برسیم برای دوری از عود مجددیا برگشت دوباره
شناخت این موضوع است که در رفتار درمانی هیجانی عقلانی 
در عود مجدد چهار رویداد فعال کننده وجود دارد 
واقعی،خیالی،نشانه ای،خیالی درونی
درنتیجه برای جلوگیری از تکرار اشتباه (عودمجدد)
بهتراسترویدادهای فعال کننده خود را بهتر بشناسیم و روی انها کار کنیم

در خاتمه از یکایک دست اندرکاران تلاشگری که با صرف وقت این موضوعات
ومطالب ارزشمند گرداوری نموده و انوزش میدهند
صمیمانه سپاسگزارم


۱۱ تیر ۹۶ ، ۲۱:۵۰ فرزانه سلطانی
سلام ودرود به جمعیت طلوع رهایی رستا  آموزش رفتاردرمانی عقلانی هیجانی بسیار جالب وآموزنده بوداز آقای غفوری بسیار سپاسگزاریم.ممنون از گروه تئاتر که بسیار عالی اجرا کردند.  خانم قمری عزیز مسئول وبلاک والفجر خداقوت
با سلام 
جشن عالی بود تبریک به همه عزیزان ممنون از زحماتتان 
جناب آقای غفوری خدا قوت و ممنون بابت مطالب آموزشی جدید
۱۱ تیر ۹۶ ، ۲۲:۱۹ فریبا سلطانی
باعرض سلام وخداقوت 
تبریک بابت وبلاگ والفجر وتشکر وتبریک خدمت خانم قمری عزیز 
جشن باشکوهی بود سپاسگزارم از همه ی عزیزان 
سربلند وسرافراز باشید 
۱۱ تیر ۹۶ ، ۲۳:۲۱ عباس عظیمی
سپاسگزار بابت توجه و تغییر رنگ
بسیار عالی شد
۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۰:۴۵ ب.بایرامی
باعرض سلام و خداقوت خدمت مسئول وبلاگ ولفجر و خدمت اقای غفوی و خرانم خراسانیان و اقای جمع دار کارکارگاه امروز همچون سایر کارگاه های اقای غفوی بسیار پر بار بود و پر از مطالب جدید. بسیار استفاده کردم بی صبرابه منتظر کارگاه  بعد با موضوع رفتار درمانی عقلانی و هیجانی برای یافتن غذای سگ های درونم هستم. سچا
خداقوت بعدی خدمت هنرمندان گروه تئاتر که باعث خنده و شادی خانواده بزرگ طلوع رهایی رستا شدند.  بسیار عالی بود.  
سپاسگذارم. 
سلام خداقوت به همه کسانی که زحمت میکشند واقعا سپاس گذارم دست تک تک شمارومیبوسم بابت زحماتی که میکشید. 
۱۴ تیر ۹۶ ، ۰۱:۳۰ لیلا بیگی
باعرض سلام وخدا قوت به آقای ایمان غفوری ضمن عرض تبریک به مناسبت چهارمین سالگرد تاسیس جمعیت طلوع رهایی رستا از شما کمال تشکررا دارم خیلی آموزش های شما جامع ومفید وبا انرژی کاملا مثبت واقع شد خداوند به سلامتی وطول عمربا عذت عطا بفرمایدتادرراه خیرقدم بردارید. 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">